Platforma LMS ILIAS przedstawia się

Oprogramowanie LMS ILIAS jest ukierunkowane na osiąganie celów kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Kluczowymi zaletami są: (1) umożliwienie efektywnego tworzenie kursów i materiałów szkoleniowych poprzez oferowanie narzędzi i szablonów do automatyzacji pracy, (2) zastosowanie grup oraz kursów zapewniających zarządzanie, współdzielenie materiałów dydaktycznych – grupy i kursy agregują inne funkcjonalności takie  jak: moduły nauczania, słowniki, wiki, fora, czaty, ankiety, testy, słowniki, pliki, (3) zapewnienie wielu sposobów dostarczania treści dydaktycznych w postaci modułów nauczania – ze względu na interoperacyjność, tzn. zapewnienie możliwość wymiany kursów z innymi podmiotami użytkującymi podobne platformy, (4) przewaga nad innymi systemami dzięki zintegrowanemu z platformą narzędziu ILIAS SCORM Edytor, (5) zapewnienie komunikacji poprzez czat tekstowy, forum dyskusyjne oraz pocztę elektroniczną, (6) zapewnienie dostępności wsparcia dla kanałów RSS, (7) odtwarzanie plików audio oraz wideo, (8) wykorzystanie narzędzi umożliwiających przeprowadzanie testów, ewaluacji, certyfikacji zajęć, w tym edycja i druk dyplomów oraz certyfikatów, (9) zapewnienie użytkownikowi, w ramach prywatnego pulpitu, zarządzania jego materiałami, (10) zapewnienie, dzięki portfolio, wskazania kompetencji oraz zainteresowań uczestników nauczania i moderatorów, (11) wspieranie różnych metod uwierzytelniania.

Platforma LMS ILIAS posiada wiele modułów oraz funkcjonalności, które czynią z niej atrakcyjne narzędzie do stosowania w procesie dydaktycznym. Do takich możliwości platformy możemy zaliczyć m.in. moduł nauczania SCORM. System e-learningowy pozwala nie tylko na umieszczanie gotowych modułów nauczania zgodnych ze standardem SCORM ale także na ich projektowanie w oddzielnym module platformy przez uprawnionych do tego użytkowników platformy. Edytor modułów nauczania SCORM w LMS ILIAS nie wymaga od użytkownika wiedzy specjalistycznej z zakresu nowych technologii, a intuicyjność jego obsługi pozwala na jego stosunkowe szybkie opanowanie.

LMS ILIAS pozwala dydaktykowi na określenie aktywności studenta takich jak: liczba uruchomień modułu nauczania, testu, ankiety lub kursu, pierwsze i ostatnie logowanie do systemu, czas poświęcony na realizację danego modułu nauczania, testu, ankiety lub kursu, stopień realizacji poszczególnych zadań na platformie, stopień zapoznania się z umieszczonymi na platformie materiałami, liczba punktów zdobytych w testach wiedzy oraz wgląd w odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania.

Dodatkowo opiekun konkretnego kursu (np. nauczyciel) posiada wgląd w informacje dotyczące: liczby osób, które zarejestrowały się do kursu, liczby osób, które rozpoczęły realizację modułu nauczania oraz osób, które zrealizowały moduł nauczania, szczegółowych statystyk danego kursu, w tym średni czas potrzebny na realizację, średnia liczba wejść itd. Udogodnieniem, a także formą formalizacji pracy na platformie mogą być generowane automatycznie przez system certyfikaty ukończenia przez studenta kursów.

Dodaj komentarz