Oferta Filii

REKRUTACJA 2019/20 

Zapisy na stronie: rekrutacja.uwm.edu.pl

Studia stacjonarne(w tym oferta 30+)

1. ADMINISTRACJA – stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 – semestrów)

Administracja rządowa i samorządowa w województwie warmińsko-mazurskim zatrudnia najwięcej pracowników ze wszystkich branż społecznych i gospodarczych. Administracja wszelkich rodzajów i odmian będzie się rozrastać – wbrew deklaracjom niektórych polityków. W dobrze funkcjonujących państwach urzędników jest znacznie więcej w proporcji do liczby mieszkańców niż w Polsce. Chodzi o to, jak pracują urzędnicy i jak funkcjonują urzędy oraz inne instytucje. Powinni pracować doskonale. Doskonałych specjalistów w dziedzinie administracji przygotowuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku.

To bardzo atrakcyjne studia. Studenci poznają prawo i postępowanie administracyjne, tajniki budżetowania oraz zarządzania, w tym kierowania zespołami pracowniczymi, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zdobywają wiedze o instytucjach polskich i unijnych, o prawach człowieka i obywatela, o opracowywaniu i wdrażaniu projektów społecznych i gospodarczych. Kształtują swoja kreatywność oraz etykę – niezbędna w pracy z ludźmi.

Na absolwentów administracji czeka praca:

 • w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
 • w administracji gospodarczej firm państwowych, samorządowych i prywatnych;
 • w służbie cywilnej;
 • w instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, placówkach kulturalnych;
 • w organach Unii Europejskiej.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne – stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 – semestrów)

Absolwent kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest przygotowany do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną o czynnikach wpływających na jego stan. Poznał rodzaje zagrożeń, a także metody i środki zapobiegania tym zagrożeniom lub przynajmniej ich minimalizacji. Zdobył wiedzę o prawnych regulacjach w tym zakresie, o państwowych i samorządowych organach oraz innych podmiotach zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa.

Absolwent posiada przygotowanie do wykonywania zadań w jednostkach organizacyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne, jak: Wojsko Polskie (w tym Wojska Obrony Terytorialnej), Żandarmeria i Policja, Służby Specjalne, Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Pożarna, Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejski (Gminna), Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ratownictwo Medyczne itp.

NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE !!!!

3. Administracja studia II stopnia – stacjonarne studia II stopnia ( magisterskie, 4 semestry)

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

Absolwent jest przygotowany do:

 1. podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
 2. podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
 3. pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej;
 4. podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
 5. podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
 6. podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

4. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie ( 10 semestrów)

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.

Absolwent będzie dysponował:

 • podstawową wiedzą  ogólnopedagogiczną, psychologiczną oraz szczegółową  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu edukacji
 • umiejętnością samodzielnego realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju
 • umiejętnością pełnienia funkcji lidera w środowisku lokalnym w zakresie wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • gruntownym przygotowaniem merytorycznym i metodycznym do prowadzenia wszelkich form pracy z dzieci
 • wiedzą i umiejętnością indywidualizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego, rozpoznawania i zaspokajania szczególnych potrzeb rozwojowych dzieci,
 • umiejętnością refleksyjnej analizy własnej praktyki zawodowej i doskonalenia jej we współpracy z innymi nauczycielami w szkole.
 • kwalifikacjami nauczycielskimi i kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • klasach I-III szkoły podstawowej;
 • świetlicy szkolnej

Studiuj w Formule 30+

Oferujemy nowość na regionalnym rynku edukacyjnym – studia 30+ (40+ itd.) na kierunku kształcenia – administracja – na studiach I stopnia (studia 3-letnie licencjackie).

Jest to doskonała forma kształcenia dla osób, które zdały egzamin maturalny nieco wcześniej i z powodów zawodowych lub też rodzinnych nie zdążyły zrealizować swoich planów edukacyjnych. Dzisiaj, kiedy mają już ustabilizowaną sytuację zawodowo-rodzinną, mogą powrócić do realizacji tych planów.

Studia 30+ są to studia stacjonarne – czyli niepłatne – ze wszystkimi przysługującymi studentom dziennym prawami (stypendia socjalne, naukowe, wyjazdy zagraniczne itp.), tyle tylko, że zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych (w powszednie dni tygodnia).

Na wszystkich kierunkach w formule 30+ obowiązują takie same zasady rekrutacji jak na tych samych kierunkach prowadzonych w trybie „normalnym”, tzn. konkurs świadectw na studiach I stopnia.

Aby zapisać się na studia 30+ wystarczy zarejestrować się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

rekrutacja.uwm.edu.pl