Zmiana postaw formalnoprawnych kształcenia na odległość

Od 1 października 2018 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 27 września 2018 roku, w sprawie studiów. Rozdział 5 reguluje podstawowe kwestie dotyczące e-learningu. Link do całego rozporządzenia – na końcu notatki.

Kluczowe fragmenty rozporządzenia, odnoszące się do e-learningu.

Rozdział 5.

Paragraf 12.

1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:

1) nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez uczelnię;
2) dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia;
3) zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
4) studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii;
5) weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się w siedzibie uczelni lub w jej filii;
6) studenci odbyli szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.

2. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.

3. W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą rektora, mogą odbywać się poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.

Paragraf 13.

Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. W przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba godzin zajęć w kształceniu na odległość pozostaje taka sama jak w starym rozporządzeniu (por. § 42 nowego Rozporządzenia):

Paragraf 42.

W przypadku studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach studiów.

(link do pełnego tekstu: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r w sprawie studiów)

Dodaj komentarz