Filia UWM w Ełku wspiera potrzeby e-learningowe NATO

Z początkiem roku akademickiego 2018/2019 zdynamizowane zostały działania dot. współpracy międzynarodowej prowadzone przez Filię UWM w Ełku. Szczególny nacisk został położony na sferę kształcenia zdalnego, zwłaszcza w ramach programów NATO DEEP (Defence Education Enhancement Program). To aktywne wspieranie procesów transformacji systemów szkolnictwa wojskowego trzynastu państw partnerskich Sojuszu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dot. kształcenia na odległość oraz wykorzystania platform e-learningowych (w nomenklaturze NATO stosowane jest określenie ADL – Advanced Distributed Learning).

Największy potencjał promocyjno-wizerunkowy wiąże się z wdrażaniem platformy e-learningowej LMS ILIAS dla zaspokajania kompleksowych potrzeb wspomnianych programów DEEP. Po prawie półrocznym okresie konsultacji, w Kwaterze Głównej przyjęty został dokument „ADL DEEP Solution. Scope and High Level Solution”, stanowiący podstawę decyzji o warunkach zamówienia oraz stronie finansowej (kwota – 10 900,00 euro). Uruchomienie platformy zostało powierzone Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie – Filia w Ełku, która dysponuje odpowiednim potencjałem oraz doświadczeniem dot. wdrażania platform LMS ILIAS dla celów procesu kształcenia i szkolenia.

Przedstawione kwestie wiążą się z faktem, że przedstawiciel Filii UWM w Ełku jest aktywnym członkiem grup roboczych NATO oraz Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju zajmujących się kształceniem na odległość. Jest także koordynatorem ds. kształcenia zdalnego programu DEEP Ukraina oraz liderem zespołów eksperckich Sojuszu realizujących przedsięwzięcia w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Macedonii. Sytuacja sprawia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą współpracę z KG NATO w sferze e-learningu.

Ze strony Sojuszu przykładana jest duża waga do jej rozwijania. Przykładem jest korespondencja elektroniczna skierowana z Kwatery Głównej do Rektora UWM w dniu 4 października 2018 roku. Ponadto, 30 października br., na stronie internetowej NATO zamieszczona została notatka dot. warsztatów cyberbezpieczeństwa oraz e-learningu w Żytomierzu. W zespole, kierowanym przez przedstawiciela UWM, byli eksperci z Kanady, Irlandii oraz Polski. Link  https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_159840.htm

Dodaj komentarz